Събота, 14 Декември 2019г.
ПРОЕКТИ
 English

 

Устойчиво развитие на АОЮЦР Хебър и повишаване капацитета на местните власти

Проектът има за цел да повиши капацитета както на местните власти към по-ефективно и отговорно местно самоуправление, така и на АОЮЦР “Хебър” за повишаване ефективността на местните инициативи в подкрепа на приемане и прилагане на европейските изисквания и добри практики. Финансирането е осигурено от Американска Агенция за Международно Развитие чрез Фондация за Реформа в Местното Самоуправление. Целта ни е да изградим устойчива партньорска мрежа между Асоциацията и местните власти ; да разширим и подобрим метододическите и управленските умения на общините при въвеждане и използване на ефективни решения в управлението им и разработването на проекти ; да увеличим капацитета на Асоциация “Хебър” в създаване на механизми за взаимодействие на национални, регионални и общински власти ; да повишим прозрачността в местното самоуправление ; да осъществим съвместни, междуобщински, застъпнически и законодателни инициативи, които целят разрешаването на специфични проблеми при управлението на общините и прилагането на нормативната уредба. Проектът включва изпълнението на две програми - “ Евроконсулт и партньорство ” и “ Диалог за устойчиво развитие ”.

  Програма „ Еврокосулт и партньорство ”

Шестмодулно обучение „Регионалната политика на България в процеса на присъединяване към ЕС”, за ко e то специално за общините членове на АОЮЦР „Хебър” бе изготвена пилотна обучителна програма от съветника на министъра на РРБ – арх. Белин Моллов, който лично се ангажира и с провеждането на курса . Лекциите бяха разпределени в две групи за експерти по европейска интеграция от общините членове (провеждаха се паралелно в Пловдив и Пазарджик). Обученията се проведоха, както следва на 23 и 24 Февруари, 14 и 15 Март, 23 и 24 Март, 06 и 07 Април, 13 и 14 Април и на 20 Април. Основни теми в обучителната програма бяха “Принципите и целите на Европейската регионална политика”, “Новата кохезионна политика на ЕС”, “Основни документи на регионалната политика в България”, “ Национална стратегия за регионално развитие ”, “Областни стратегии за развитие / NUTS 3/ ”, “Регионални планове за развитие / NUTS 2/ ” , “ Общински планове за развитие / LAU 1/ ” , “Националната програма за регионално развитие на България 2007-2013г.”, Оперативна програма “Административен капацитет”, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, Оперативна програма “Развитие конкурентноспособността на българската икономика”, Секторна Оперативна програма “Транспорт”, Оперативна програма “Околна среда”, Оперативна програма “Регионално развитие”, “Публично – частни партньорства”, “Партньорства, формиране на екипи”, “Управление на проекти и програми, финансирани от Европейския съюз”, “Апликационна форма”, “Логическа рамка” и “Бюджет”.

 

Програма „Диалог за устойчиво развитие”

На 22.02.2006г. в хотел “Санкт Петербург” в град Пловдив се проведе семинар за представители от общините членове на тема “Синхронизиране на законодателството и поети ангажименти по глава 22 “Околна среда”. Оперативна програма “Околна среда””. Лектори бяха г-жа Мина Апостолова и г-ца Деница Цветкова от МОСВ;

На 28.03.2006г. в хотел “Санкт Петербург” в град Пловдив се проведе семинар на тема “Проблеми по прилагане на закона за общинския дълг”. Разгледани бяха въпросите за бъдещото развитие на процеса на финансова децентрализация на общините в България, опитът на Община Пловдив при поемане на общинския дълг. Лектори на срещата бяха г-н Марин Налбански – Финансов директор на Община Пловдив и г-н Дичо Дафов – главен инженер на община Пловдив;

На 27 - 28 .0 4 .2006г. в град Велинград, се проведе двудневен обучителен семинар за координаторите на АОЮЦР “Хебър” на тема “Ефективна комуникация”. Лектор на обучението беше г-н Данко Йорданов – психолог към Психо-лаборатория на МВР – Пловдив. Основните теми в обучението бяха вербална и невербална комуникация, теоретично експозе – същност на комуникацията, личностен профил, комуникабилност и мениджърски умения. Проведени бяха ситуационни игри, дискусии и практични занимания за усъвършенстване на комуникацията между уастниците;

На 26.05.2006г. в гр. Пловдив, хотел “Санкт Петербург” се проведе обучителен семинар за специалистите от отдел “Архитектура и благоустройство” на общините – членове на Асоциацията на тема “Разполагане на временно преместваеми съоръжения в публична общинска собственост. Връзка между устройствените планове и ОПРР”. Лектори на обучението бяха арх. Емилия Божкова – гл. архитект на община Пловдив и арх. Белин Моллов – Съветник на Министъра на РРБ;

На 13.06.2006г. в гр. Пловдив, хотел “Санкт Петербург” се проведе обучителен семинар за специалистите в направление “Туризъм и младежки дейности” от общините – членове на Асоциацията на тема “Развитие на селските райони”. Лектори на обучението бяха д-р Мирослава Георгиева – Директор на дирекция „Развитие на селските райони” и г-жа Татяна Петрова от МЗГ. Обсъдени бяха Национален стратегически план на Република България за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013, Национална мрежа за развитие на селските райони 2007 – 2013 и подход „Лидер”;

На 30 .0 6 .2006г. в град Пловдив, хотел “Тримонциум Принцес” проведохме кръгла маса за кметовете на общините членове на АОЮЦР “Хебър” на тема “Децентрализация на общините”. За лектор бе поканена г-жа Пенка Йорданова – Директор на Дирекция “ Административно-териториално устройство и местно самоуправление” в МРРБ . Представени бяха Стратегията за децентрализация и Програмата за изпълнението й. Поставиха се актуални проблеми от дейността на общинските администрации, обсъдиха се правомощията на кметовете, ОбС и областните управители;

На 14.07.2006г. в гр. Пловдив, хотел “Санкт Петербург” се проведе обучителен семинар в направление „Местна власт” за секретарите от общините членове. Обсъдени бяха: Изисквания на EN BG ISO 9001:2000; Проектиране и внедряване на системите в общината;

На 20.10.2006г. в гр. Пловдив, хотел “Санкт Петербург” се проведе обучение за специалистите по бюджет и финанси на тема „ Актуални проблеми по Закона за обществени поръчки ” . Лектор бе адвокат Ева Радева – изпълнителен директор на Сдружение “НАПИМС” – София. Това бе втората среща на специалистите в направление “Финанси и бюджет”, като на мероприятието присъстваха счетоводители, одитори и юристи от общините - членове на АОЮЦР „Хебър”;

На 16 и 17 ноември в гр. Казанлък, хотел “ Зорница ” се проведе кръгла маса с участие на председатели на ОбС и общински съветници на тема “ Местно самоуправление и децентрализация ” . Лектор-консултант бе адв. Златина Карова – правен съветник, експерт програмно развитие към ПРООН – България. Представени бяха Стратегията и Програмата за децентрализация. Обсъдени бяха: същност и форми на децентрализацията; развитие на процесите на децентрализация; административна и политическа децентрализация; взаимодействие между централните и местните власти; правомощията на ръководните органи, съгласно приетата Стратегия; визията и целите на Стратегията за децентрализация; програмата за изпълнение на Стратегията за децентрализация 2006 – 2009г; ускореното прехвърляне на правомощия, отговорности и ресурси от държавните органи към общините за укрепване на местното самоуправление; оптимизиране функционалната компетентност на областния управител и териториалните звена на централната администрация за координация на секторните политики на регионално равнище; развитие на местното самоуправление в рамките на общината чрез повишаване на управленската и финансовата самостоятелност на кметствата и заведенията за услуги; промените в ЗМСМА, касаещи дейността на общинските съвети и местната администрация. Разгледани бяха новостите и отговорностите на длъжностните лица в общинските администрации. Представено бе и сравнително проучване на правилниците на работа на общинските съвети в България;

На 22.11.2006г. в гр. Пловдив, хотел “Санкт Петербург” бе организиран семинар на тема “Закон за финансово управление и контрол в публичния сектор, обнародван в ДВ бр.21 от 10.03.2006г.”. Лектор на обучението беше г-н Иван Петков. Обучението бе насочено към специалисти от направление „Местна власт”, като това бе втората за тази група среща. Дискутирани бяха изискванията за създаване и поддържане на управленските системи, както и техните характеристики. И зложени бяха етапите и изискванията за изграждане на управленски системи;

На 22.12.2006г. в гр. Пловдив, хотел “Санкт Петербург” беше проведен вторият за годината семинар за експертите в направление „Екология” на тема “Натура 2000” с лектор г-н Петко Цветков – координатор в Българска фондация „Биоразнообразие” – София. Изложени бяха същността и правилата на „Натура 2000”, директивите на ЕС за птиците и местообитанията, Закона за биологичното разнообразие, принципите на изграждане на мрежата и критериите за избор на зоните, които се включват в НАТУРА 2000. Дискутирано беше актуалното състояние на НАТУРА 2000 в България и включените зони. Подробно бяха описани европейските фондове 2007-2013г., акценти от секторната програма за околна среда, националният план за развитие на селските райони и компенсаторните плащания за зоните, включени в НАТУРА 2000.

.....................................................................................................

"Имам право – изграждане на устойчив модел на граждански контрол над местното самоуправление с институционализиране на граждански защитник в община Родопи”

Основната цел на проекта бе да засили ролята на гражданското общество в развитието на публично-частния диалог за изграждане на местен институционален механизъм за защита правата на гражданите и влияние върху общинските политики на местно ниво. По проекта бяха проведени кръгли маси, публична дискусия и бе създаден граждански комитет от представители на НПО, гражданството, бизнеса, общинска администрация и ОбС – Родопи, който в рамките на 4 срещи, подпомогнат от екипа на АОЮЦР „Хебър”, изработи Правилник за избора и организацията на дейността на обществения посредник на територията на община Родопи, Предложение до Общински съвет Родопи за избор на обществен защитник и финансовото обезпечаване на длъжността, Писмо до Председателя на народното събрание с предложение за законова инициатива за целево финансиран е на трудовото възнаграждение на обществения посредник от Държавния бюджет.

Кръглите маси „Основна роля на гражданския защитник и ползи за гражданите от въвеждането му на местно ниво” обединиха представители на местната власт, НПО и граждани. Целта ни бе да информираме гражданството за успешни европейски практики при решаване проблемите на взаимодействие между гражданите и административните служби, да привлечем общественото внимание върху ролята на гражданския защитник при контрола и защита правата на гражданите, да представим различни гледни точки и анализи и насърчим обществения дебат за Граждански защитник на местно ниво;

На 20.10.2006 г. в село Ягодово, община Родопи бе проведена публичната дискусия „Основна роля на гражданския защитник” с участието на граждани и представители на местната власт. Целта ни бе да представим положителната роля на институцията омбудсман за подобряване качеството на административните услуги, да насърчим хората да участват в процеса на оказване на граждански контрол над местното самоуправление.

.....................................................................................................

"Създаване на местен капацитет за реализация на публично-частни партньорства в община Пазарджик”

 

Целта на проекта бе да създаде работна група от представители на община Пазарджик, неправителствения сектор, бизнеса и представители на Бюрото по труда, която да идентифицира актуален проблем в общината, за който да бъде подготвен идеен проект за кандидатстване по Оперативна програма „Регионално развитие” чрез прилагане на публично-частния подход.

На 30-31 май в гр. Пазарджик АОЮЦР „Хебър” проведе двудневно обучение за представители на Областна администрация Пазарджик, Общински съвет Пазарджик, Община Пазарджик, Дирекция “Бюро по труда” и неправителствени организации от общината. Разгледани бяха фондовете на ЕС, Оперативните програми 2007-2013, достъп и право на финансиране, определение, видове, финансиране и процеси при ПЧП. След провеждане на обучението бе сформирана работна група и бе организиран брейнсторминг за идентифициране на проектна идея.

При проведеното обсъждане участниците единодушно решиха да бъде разработена проектна идея за възстановяване на съоръженията и изграждане на зона за отдих и туризъм на о. “Свобода” на р. Марица. Работни срещи бяха проведени съответно на 15.06.2006г., 22.06.2006г., 19.10.2006г. и 29.11.2006г., като успоредно с това през целия период на подготовка на проектната идея, екипът на АОЮЦР „Хебър” консултираше работната група в община Пазарджик. В резултат от проведените срещи и консултации, проекто-предложението бе изготвено и представено на ПРООН – България.

.....................................................................................................

 

“Развитие на Европейския селски туризъм”

http://info.nortcoll.ac.uk/ertd

Проектът има професионално-образователна насоченост и се изпълнява по програма "Леонардо да Винчи" на ЕК за периода 2004 - 2007 година, съвместно с партньори от Испания, Италия, Белгия и Великобритания. Водещи организации са Колежът по туризъм от гр. Сан Себастиан, Испания и Колежът “Нортон Радсток” от гр. Бат, Великобритания. Асоциация “Хебър” е един от българските участници и представлява интересите на своите членове по този проект. Целта е да се разработят иновационни обучителни материали, основани на информационни и компютърни технологии и подходи за усвояване, за да се отговори на нарастващите тенденции от обучение в сектора на селския туризъм.

 

European Rural Tourism Development

http :// info.nortcoll.ac.uk/ertd

In partnership with Spain , Italy , Belgium , and Great Britian, this professional and educational program is implementing the “Leonardo da Vinci” program of EK for the period 2004 – 2007. The main participating organizations are the College of Tourism in Saint Senastian , Spain and Horton Rastok College in Great Britain , while Hebar is one of the main Bulgarian participants. Its aim is to develop innovative educational materials, especially concerning information and computer technology and methods of information exchange in order to respond to the growing need for training in the rural tourism sector.

.....................................................................................................

Проектът има за цел повишаване ролята на гражданското общество в 23 общини на Южен Централен район в прилагане правото на Европейската общност в областта на управление на отпадъците чрез изграждане на устойчив капацитет и трайно партньорство между местната власт, нестопанските организации и бизнеса. Дейностите са свързани с разширяване и подобряване управленския и технически капацитет на местните власти и фирмите по въвеждане и използване на ефективни решения в управлението на отпадъците; изграждане на широка партньорска мрежа и успешни съвместни подходи и решения за преодоляване на екологичните проблеми свързани с управлението на отпадъците. Проектът предвижда провеждане на семинари, издаване на учебни пособия, създаване на интернет страница. Финансирането е осигурено по линия на програма ФАР.

 

Актуално

Календар
« Jul 2019 »
m t w t f s s
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Анкета

Промени ли се работата на местната власт след членството на страната ни в ЕС?

Да
Не
Донякъде

Резултати

© 2005 Хебър - Асоциация на общини от южен централен район