Четвъртък, 24 Октомври 2019г.
ДЕЙНОСТИ
 English


АОЮЦР "Хебър" организира и провежда проучвания, анализи, обучения; оказва техническа помощ; обществени обсъждания, застъпничество, форуми и конференции; извършва издателска дейност, презентации и маркетинг в областта на местното самоуправление, икономическото преструктуриране, регионалното и местното развитие, трансграничното сътрудничество, гражданското общество; партньорствата и работата на местното самоуправление в мрежи на територията на региона.

 

Дейности за 2006 година

2006 година

«Шест модулен обучителен курс: "Регионалната политика на България в процеса на присъединяване към ЕС"

23 Февруари – 20 Април 2006г. 

Курсът бе разработен специално за общините членове на АОЮЦР "Хебър" бе изготвена пилотна обучителна програма от съветника на министъра на РРБ – арх. Белин Моллов, който лично се ангажира и с провеждането на курса. Лекциите бяха разпределени в две групи за експерти по европейска интеграция от общините членове (провеждаха се паралелно в Пловдив и Пазарджик). Обученията се проведоха, както следва на 23 и 24 Февруари, 14 и 15 Март, 23 и 24 Март, 06 и 07 Април, 13 и 14 Април и на 20 Април. Основни теми в обучителната програма бяха "Принципите и целите на Европейската регионална политика", "Новата кохезионна политика на ЕС", "Основни документи на регионалната политика в България", " Национална стратегия за регионално развитие ", "Областни стратегии за развитие / NUTS 3/ ", "Регионални планове за развитие / NUTS 2/ " , " Общински планове за развитие / LAU 1/ " , "Националната програма за регионално развитие на България 2007-2013г.", Оперативна програма "Административен капацитет", Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", Оперативна програма "Развитие конкурентноспособността на българската икономика", Секторна Оперативна програма "Транспорт", Оперативна програма "Околна среда", Оперативна програма "Регионално развитие", "Публично – частни партньорства", "Партньорства, формиране на екипи", "Управление на проекти и програми, финансирани от Европейския съюз", "Апликационна форма", "Логическа рамка" и "Бюджет".

 

Семинар "Синхронизиране на законодателството и поети ангажименти по глава 22 "Околна среда". Оперативна програма "Околна среда""

22 Февруари 2006г.

На 22.02.2006г. в хотел "Санкт Петербург" в град Пловдив се проведе семинар за представители от общините членове на тема "Синхронизиране на законодателството и поети ангажименти по глава 22 "Околна среда". Оперативна програма "Околна среда"". Лектори бяха г-жа Мина Апостолова и г-ца Деница Цветкова от МОСВ. Основните разглеждани въпроси на срещата бяха насочени към новите изменения в българското законодателство и нормативна уредба по глава "Околна среда", представяне на самото й съдържание.

 

Семинар " Подготовка на местните власти за усвояване на структурните фондове на ЕС. Споделяне на европейския опит"

16-17 Март 2006г.

За да популяризира дейността на Асоциацията, изпълнителният директор на сдружението – г-н Николай Караиванов, подготви и изнесе презентация относно опита при осъществяването на партньорства и развитие на междуобщинското сътрудничество за реализация на проекти на международния семинар "Подготовка на местните власти за усвояване на структурните фондове на ЕС. Споделяне на европейския опит", проведен на 16 и 17 март в град Пловдив. Представени бяха членовете на сдружението, положителните практики и основни проблеми при изпълнението на съвместни проекти.

 

Семинар "Проблеми по прилагане на закона за общинския дълг"

28 Март 2006г.

На 28.03.2006г. в хотел "Санкт Петербург" в град Пловдив се проведе семинар на тема "Проблеми по прилагане на закона за общинския дълг". Разгледани бяха въпросите за бъдещото развитие на процеса на финансова децентрализация на общините в България, опитът на Община Пловдив при поемане на общинския дълг. Лектори на срещата бяха г-н Марин Налбански – Финансов директор на Община Пловдив и г-н Дичо Дафов – главен инженер на община Пловдив. Акцентирано бе в посока новите изменения в българското законодателство и нормативна уредба, свързани с финансовата децентрализация. Като добра практика беше представен примерен инвестиционен проект, касаещ подобряване пътната инфраструктура на община Пловдив.

 

Семинар "Ефективна комуникация"

27-28 Април 2006г.

На 27 - 28 .0 4 .2006г. в град Велинград, се проведе двудневен обучителен семинар за координаторите на АОЮЦР "Хебър" на тема "Ефективна комуникация" с лектор – психолог Данко Йорданов. Основните теми в обучението бяха вербална и невербална комуникация, теоретично експозе – същност на комуникацията, личностен профил, комуникабилност и мениджърски умения. Проведени бяха ситуационни игри, дискусии и практични занимания за усъвършенстване на комуникацията между уастниците. С провеждането на това обучение се подобри диалогът и координацията, като се създаде ефективна връзка между координаторите от общините от една страна и между тях и екипа на Асоциацията от друга. С тази среща се постави началото на успешна комункационна мрежа, създаде се предпоставка за разширяване на междуобщинското сътрудничество и повишаване ефективността на работа на общинските специалисти.

 

Семинар " Разполагане на временно преместваеми съоръжения в публична общинска собственост. Връзка между устройствените планове и ОПРР"

26 Май 2006г.

На 26.05.2006г. в гр. Пловдив, хотел "Санкт Петербург" се проведе обучителен семинар за специалистите от отдел "Архитектура и благоустройство" на общините – членове на Асоциацията на тема "Разполагане на временно преместваеми съоръжения в публична общинска собственост. Връзка между устройствените планове и ОПРР". Лектори на обучението бяха арх. Емилия Божкова – гл. архитект на община Пловдив и арх. Белин Моллов – Съветник на Министъра на РРБ.

 

Среща на Управителния съвет на АОЮЦР "Хебър" с министър Асен Гагаузов

5 Юни 2006г.

На 05.06.2006г. в гр. София, МРРБ, се състоя среща на УС на АОЮЦР "Хебър" с министър Асен Гагаузов и заместник министър Искра Михайлова. На срещата бяха представени актуални проблеми от региона. Обсъдени бяха въпроси, касаещи децентрализацията, изменението на законодателната и нормативна база, местното самоуправление и регионалното развитие.

 

Семинар "Развитие на селските райони"

13 Юни 2006г.

На 13.06.2006г. в гр. Пловдив, хотел "Санкт Петербург" се проведе обучителен семинар за общините–членове на Асоциацията на тема "Развитие на селските райони". Лектори на обучението бяха д-р Мирослава Георгиева – Директор на дирекция "Развитие на селските райони" и г-жа Татяна Петрова от МЗГ. Обсъдени бяха Национален стратегически план на Република България за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013, Национална мрежа за развитие на селските райони 2007 – 2013 и подход "Лидер".

 

Кръгла маса "Основна роля на гражданския защитник и ползи за гражданите от въвеждането му на местно ниво"

15 Юни 2006г.

На 15.06.2006г. АОЮЦР "Хебър" проведе кръгла маси "Основна роля на гражданския защитник и ползи за гражданите от въвеждането му на местно ниво" в общинна Раковски. Участие взеха представители на местната власт, НПО и граждани. Целта ни бе да информираме гражданството за успешни европейски практики при решаване проблемите на взаимодействие между гражданите и административните служби, да привлечем общественото внимание върху ролята на гражданския защитник при контрола и защита правата на гражданите, да представим различни гледни точки и анализи и насърчим обществения дебат за Граждански защитник на местно ниво.

 

Кръгла маса "Децентрализация на общините"

30 Юни 2006г.

На 30 .0 6 .2006г. в град Пловдив, хотел "Тримонциум Принцес" организирахме кръгла маса за кметовете на общините членове на АОЮЦР "Хебър" на тема "Децентрализация на общините". За лектор бе поканена г-жа Пенка Йорданова – Директор на Дирекция " Административно-териториално устройство и местно самоуправление" в МРРБ . Представени бяха Стратегията за децентрализация и Програмата за изпълнението й. Поставиха се актуални проблеми от дейността на общинските администрации, обсъдиха се правомощията на кметовете, ОбС и областните управители. От страна на законодателната власт на срещата присъстваха доц. д-р Димитър Хаджиниколов - член на Комисията по Европейска интеграция към НС, д-р инж. Илия Четроков и г-жа Нина Чавдарова - представители на народния представител г-н Атанас Папаризов. МРРБ бе представено от г-жа Ели Воденичарова - началник отдел "ЮЦРП" към ТД "ПРР".

 

Среща-консултация по програма ФАР - Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи

4 Юли 2006г.

На 04 Юли за представители на общините Асеновград, Велинград, Калояново, Кричим, Лесичово, Пазарджик, Панагюрище, Раковски, Септември, Стамболийски и Родопи, АОЮЦР "Хебър" организира среща-консултация за разясняване на условията за кандидатстване и предоставяне на насоки по програма ФАР BG2004/016-711.01.02 – "Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи". Лектор бе г-жа Мария Христева – регионален координатор на МТСП.

 

Семинар " Изисквания на EN BG ISO 9001:2000 "

14 Юли 2006г.

На 14.07.2006г. в гр. Пловдив, хотел "Санкт Петербург" се проведе обучителен семинар за секретарите от общините-членове. Обсъдени бяха: Изисквания на EN BG ISO 9001:2000; Проектиране и внедряване на системите в общината. Лектор бе г-н Иван Петков – управител на консултантска фирма. За подобряване на междуобщинското сътрудничество между членовете на АОЮЦР "Хебър" и споделяне на добри практики и полезен опит с колегите си, участие на срещата взе и инж. Любомир Енев – секретар на район "Централен", община Пловдив.

 

Кръгла маса "Основна роля на гражданския защитник и ползи за гражданите от въвеждането му на местно ниво"

20 Септември 2006г.

На 20.09.2006г. АОЮЦР "Хебър" проведе кръгла маси "Основна роля на гражданския защитник и ползи за гражданите от въвеждането му на местно ниво" в общинна Родопи. Участие взеха представители на местната власт, НПО и граждани. Целта ни бе да информираме гражданството за успешни европейски практики при решаване проблемите на взаимодействие между гражданите и административните служби, да привлечем общественото внимание върху ролята на гражданския защитник при контрола и защита правата на гражданите, да представим различни гледни точки и анализи и насърчим обществения дебат за Граждански защитник на местно ниво.

 

Среща – консултация по "Програма за прозрачно управление в държавната администрация на висши държавни служители"

28 Септември 2006г.

Н а 28 септември – с оглед поетите ангажименти пред Европейската комисия и произтичащите от това задължения на общините по "Програма за прозрачно управление в държавната администрация на висши държавни служители", за представители от местните администрации – Асеновград, Белово, Калояново, Кричим, Куклен, Лесичово, Марица, Пазарджик, Панагюрище, Перущица, Пещера, Родопи, Септември, Стамболийски и Съединение. Лектор на мероприятието бе г-н Евгений Гълъбов.

 

Семинар "Актуализиране на целите и мерките в Общинските планове за развитие и включване в тях на конкретни проекти, съответстващи на целите в референтната рамка"

05-06 Октомври 2006г.

На 05-06 октомври в гр. Велинград, хотел "Елбрус" се проведе двудневна среща - консултация на тема "Актуализиране на целите и мерките в Общинските планове за развитие и включване в тях на конкретни проекти, съответстващи на целите в референтната рамка". Лектор бе арх. Белин Моллов – съветник на министъра на РРБ.

 

Семинар " Актуални проблеми по Закона за обществени поръчки "

20 Октомври 2006г.

На 20.10.2006г. в гр. Пловдив, хотел "Санкт Петербург" се проведе обучение за специалистите по бюджет и финанси на тема " Актуални проблеми по Закона за обществени поръчки " . Лектор бе адвокат Ева Радева – изпълнителен директор на Сдружение "НАПИМС" – София. Това бе втората среща на специалистите в направление "Финанси и бюджет", като на мероприятието присъстваха счетоводители, одитори и юристи от общините - членове на АОЮЦР "Хебър". Разгледани бяха следните въпроси: необходимост от прилагане на финансовия контрол при разходването на бюджетни средства; мястото и значението на предварителния финансов контрол при организирането и провеждането на обществени поръчки; ролята на вътрешните правила и финансовия контрол при планирането, организирането и провеждането на обществени поръчки. Организирано бе и практическо упражнение по групи.

 

Работна среща " Подготовка на общините за успешно използване на средствата от структурните фондове на Европейския съюз"

02 Ноември 2006г.

За развитие на междуобщинското сътрудничество, на 02.11.2006г., АОЮЦР "Хебър", по покана на председателя на ОбС – Пазарджик и заместник-председател на УС на сдружението – г-н Тодор Попов, организира среща "Представяне работата и обсъждане на добри практики между ОбС Пловдив и ОбС Пазарджик". Участие в срещата взеха общо 13 общински съветника от двете общини.

 

Семинар " Подготовка на общините за успешно използване на средствата от структурните фондове на Европейския съюз."

03 Ноември 2006г.

На 03 ноември в заседателната зала на Бизнес център – гр. Пещера, АОЮЦР "Хебър" проведе семинар на тема "Подготовка на общините за успешно използване на средствата от структурните фондове на Европейския съюз" за общините Пещера, Панагюрище и Септември, като срещата представи възможност за споделяне на опит и добри практики между участниците и засилване на междуобщинското сътрудничество.

 

Кръгла маса "Местно самоуправление и децентрализация"

16-17 Ноември 2006г.

За насърчаване на междуобщинското сътрудничество, на 16 и 17 ноември в гр. Казанлък, хотел " Зорница " се проведе кръгла маса с участие на председатели на ОбС и общински съветници на тема " Местно самоуправление и децентрализация " . Лектор-консултант бе адв. Златина Карова – правен съветник, експерт програмно развитие към ПРООН – България. Представени бяха Стратегията и Програмата за децентрализация. Обсъдени бяха: същност и форми на децентрализацията; развитие на процесите на децентрализация; административна и политическа децентрализация; взаимодействие между централните и местните власти; правомощията на ръководните органи, съгласно приетата Стратегия; визията и целите на Стратегията за децентрализация; програмата за изпълнение на Стратегията за децентрализация 2006 – 2009г; ускореното прехвърляне на правомощия, отговорности и ресурси от държавните органи към общините за укрепване на местното самоуправление; оптимизиране функционалната компетентност на областния управител и териториалните звена на централната администрация за координация на секторните политики на регионално равнище; развитие на местното самоуправление в рамките на общината чрез повишаване на управленската и финансовата самостоятелност на кметствата и заведенията за услуги; промените в ЗМСМА, касаещи дейността на общинските съвети и местната администрация. Разгледани бяха новостите и отговорностите на длъжностните лица в общинските администрации. Представено бе и сравнително проучване на правилниците на работа на общинските съвети в България.

 

Семинар "Закон за финансово управление и контрол в публичния сектор, обнародван в ДВ бр.21 от 10.03.2006г."

22 Ноември 2006г.

На 22.11.2006г. в гр. Пловдив, хотел "Санкт Петербург" бе организиран семинар на тема "Закон за финансово управление и контрол в публичния сектор, обнародван в ДВ бр.21 от 10.03.2006г.". Лектор на обучението беше г-н Иван Петков – Управител на консултантска фирма. Дискутирани бяха изискванията за създаване и поддържане на управленските системи, както и техните характеристики. И зложени бяха етапите и изискванията за изграждане на управленски системи.

 

Семинар "Структурни фондове. Финансово управление на проекти"

30 Ноември 2006г.

Н а 30 ноември в гр. Пловдив се проведе семинар на тема "Структурни фондове. Финансово управление на проекти" за запознаване на общинските служители с процеса на усвояване на средствата от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС, координацията и контрола им при реализирането на проекти. Участие взеха представители от общините Марица, Пловдив, Пазарджик, Родопи, Септември, Стрелча, Асеновград, Калояново и Кричим.

 

Семинар "Натура 2000"

22 Декември 2006г.

На 22.12.2006г. в гр. Пловдив, хотел "Санкт Петербург" беше проведен вторият за годината семинар за експертите в направление "Екология" на тема "Натура 2000" с лектор г-н Петко Цветков – координатор в Българска фондация "Биоразнообразие" – София. Изложени бяха същността и правилата на "Натура 2000", директивите на ЕС за птиците и местообитанията, Закона за биологичното разнообразие, принципите на изграждане на мрежата и критериите за избор на зоните, които се включват в НАТУРА 2000. Дискутирано беше актуалното състояние на НАТУРА 2000 в България и включените зони. Подробно бяха описани европейските фондове 2007-2013г., акценти от секторната програма за околна среда, националният план за развитие на селските райони и компенсаторните плащания за зоните, включени в НАТУРА 2000.

 

Кликнете на година от списъка, за да видите дейността за дадената година.

 

Актуално

Календар
« Oct 2019 »
m t w t f s s
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

Анкета

Промени ли се работата на местната власт след членството на страната ни в ЕС?

Да
Не
Донякъде

Резултати

© 2005 Хебър - Асоциация на общини от южен централен район