Сряда, 20 Ноември 2019г.
ДЕЙНОСТИ
 English


АОЮЦР "Хебър" организира и провежда проучвания, анализи, обучения; оказва техническа помощ; обществени обсъждания, застъпничество, форуми и конференции; извършва издателска дейност, презентации и маркетинг в областта на местното самоуправление, икономическото преструктуриране, регионалното и местното развитие, трансграничното сътрудничество, гражданското общество; партньорствата и работата на местното самоуправление в мрежи на територията на региона.

 

Семинар "Оптимизиране на управлението на обществения транспорт посредством мониторинг, GPS системи и контрол на обществени автопаркове"

24-25 септември 2009 г. / гр.Чепеларе

На 24 и 25 септември 2009г. се проведе семинар, организиран от Асоциация на Общини от Южен Централен Район “Хебър” Семинарът бе открит с приветствено слово от изпълнителния директор на АОЮЦР “Хебър” - г-н Константин Георгиев. Той акцентира върху значимостта на проблема и нуждата от обмяна на опит при кандидатстването с координирани проекти пред фондовете на ЕС за въвеждането на Интелигентни транспортни системи в общините от Южен Централен Район.

Първата лекция по проблема бе на г-жа Цветина Ценова от дирекция „Национална транспортна политика” към МТИТС. Тя запозна аудиторията с политиката на министерството към проблема с въвеждането на ИТС в България, състоянието към момента, изразяващо се в наличие на обучени кадри, обмяна на опит, съществуващи приоритети и ангажименти към проекти на ЕС. Г-жа Ценова представи действащи европейски системи в областта на ИТС за оптимизиране на автомобилния транспорт – V2V, V2I и I2I. Тенденциите и предизвикателствата пред автомобилния транспорт, като 50% увеличение на товарния транспорт в ЕС до 2020 в сравнение с 2000г., 35% увеличение на пътническия и 45% увеличение на товарния трафик, обуславят политиката на ЕС за въвеждане на ИТС системи в транспорта. Г-жа Ценова представи Програмата EASYWEY на ЕС по проблема обхващаща 8 Еврорегионални проекти. Важен за нашата страна е Проектът ITHACA, фокусиран върху:

  1. разгръщане на новите технологии с цел безопастност и защита на околната среда;
  2. нови услуги за основните участъци от Трансевропейската мрежа;
  3. подобряване на безопастността и управление на инцидентите по пътната мрежа;
  4. намаляване на проблемите с трафика;
  5. разгръщане на услугите в европейски мащаб, чрез осигуряване на оперативна съвместимост и европейски обмен на данни.

В заключение г-жа Ценова потвърди ангажираността на Министерството за подпомагане на общините при кандидатстването по оперативните програми на ЕС, свързани с въвеждането на ИТС приложенията в транспортната мрежа на България.
Следващата лекция по проблема бе на професор Атанас Тасев - президент на ITS България. В изложението си г-н Тасев представи, какво представляват Интелигентните транспортни системи, плюсовете от въвеждането им, необходимостта от въвеждането им като част от политиките на ЕС. Според г-н Тасев, въвеждането на ИТС системи е много по-рационален вариант за решаване на проблемите с натовареността и трафика по улиците, отколкото разширяването на пътищата, което е свързано с много по големи инвестиции, а и не винаги е възможно. Проф. Тасев информира, че страната ни е само наблюдател по проект за изграждане на ИТС система от Европейската комисия, обхващаща страните Румъния, Гърция, Италия и Кипър, независимо, че България е със стратегическо положение за транспортните коридори на ЕС. Проблемът за въвеждането на ИТС системи е свързан с липсата на широка информираност, както и наличието на специалисти в тази област. В заключение проф. Тасев обобщи, че бъдещето на транспорта в България е свързано с въвеждането на ИТС системи и че Пловдив може да се обособи като регионален център за въвеждане на ИТС в Южен Централен Район, а защо не и като национален център.
Инж. Димитър Попов от Ситиплан представи съществуващата проблематика по обществения  транспорт в градовете и общините на България и по конкретно значимостта на Пловдив като регионален център. "Ситиплан" ООД – Пловдив е организацията, ангажирана с разработването на Районна устройствена схема на общините Пловдив, Родопи, Марица, Куклен и Садово.  Районната устройствена схема дава стратегическата рамка за развитие на обществения териториален, социално-икономически и транспортен комплекс с ядро Пловдив, заяви инж. Димитър Попов. Плановият документ, който е пилотен за страната, е с прогнозен хоризонт 2027 г. Общата проектна територия на пловдивската агломерация е 1 543.8 кв.км и включва 59 населени места с 430 447 жители. През петте общини минават магистрала "Тракия", международният път ЕТК-10 - София - Свиленград и първокласният път І-36 Карлово – Смолян, което определя значението на ареала на Пловдив като важен транспортен възел. Въвеждането на ИТС системи и адаптирането им в  Районната устройствена схема при проектиране на Общия устройствен план на Пловдив  ще позволи пълноценно и балансирано урбанизиране на околоградските територии с формиране на селища-сателити, както и рационално използване и разширение на съществуващата транспортна и инженерна инфраструктура. Общият устройствен план на Пловдив показа, че в следващия 20-годишен период населението ще нарасне на около 400 000 души, от които градът има териториален потенциал да поеме до 380 000 души. Перспективата е в изграждането на ИТС по транспорт, която да обхване Пловдив и групата съседни общини. Това ще оптимизира обществения транспорт и трафика в града и междуградските връзки. Възможността от въвеждането на ИТС по транспорт в Пловдив и региона ще  повиши инвестиционния интерес и към Южен Централен Район като цяло.
Инженер Джорджо Бигоньо, представител на MIZAR, представи дейността на фирмата и иновативните решения за транспорта, която тя предлага. Компанията MIZAR е част от компанията SWARCO Group и предоставя ключови телематични решения за управление и контрол на транспорта. Компанията е с изградена световна репутация за своята дейност и предлага голям набор от висококачествени, иновативни и надеждни продукти, които са:

  1. базирани на най-съвременни алгоритми и оценени на теория и практика
  2. постоянно усъвършенствани и обогатявани с нови приложения
  3. отворени за интегриране с външни системи.

Г-н Манос, изпълнителен директор на фирма InfoTrip – фирмата, подсигурила въвеждането и адаптирането на електронните платформи за обслужване на проекта "е- Trikala", представи иновативни решения за управление на уличното движение и транспорта. Главната цел на компанията е предоставяне на инновативни продукти и услуги за транспортния сектор. Конкретните цели са реализиране на комплексни проекти за въвеждане на Интилигентни транспортни системи и предоставяне на услуги, улесняващи пътуващите. Компанията въвежда системи за управление на автопаркове за градски транспорт, системи за управление на уличното движение, дистанционно управление на човешки ресурси, изграждане на платформи за данни за транспортната мрежа и електронни приложения за информация за шофьори и пътници.
Изпълнителният директор на проекта “е- Trikala”, г-н Одисеас Раптис, представи проекта от възникналата през 2002 г. идея до настоящето функциониране, както и планираното бъдещо развитие на проекта. Главната цел на проекта е създаване на набор от електронни услуги за населението и посетителите на град Трикала, Гърция. В резултат от заложените дейности се постига подобряване качеството на живот на местната общност, даване тласък за развитието на местната икономика и разширено гражданско участие за вземане на решения на местно ниво. След широка проучвателна кампания за изследване на местните нужди и опитът на държави от ЕС и по света, се решава първите дейности по инициативата да бъдат изграждане на широка мрежа от оптична връзка към Интернет и свързване на всички сгради на общината и държавните институции, предоставяне на безплатен Wi-Fi интернет достъп за местните жители и туристите, въвеждане на електронно управление на автопарка на градския транспорт, комуналните услуги и паркирането в града, заплащане на паркиране чрез SMS, създаване на база данни за туристическите обекти и навигация за достигането им, въвеждане на дистанционно проследяване на биометрични данни за възрастното население, оповестяване на страницата на общината на всички важни решения на местно ниво и допитване до населението за тяхната позиция, електронен подпис и получаване на документи от сървъра на общината, както и дейности по обучение, реклама на нововъведените услуги и разпространение на резултатите на регионално и транснационално ниво. Проектът е изграден на базата на платформи, които позволяват интегриране с други системи и разширяване на предлаганите услуги. В цифри, проектът може да бъде описан като: 28 км прекаран оптичен интернет кабел, 9 Wi-Fi предаватели, даващи безплатен достъп до интернет за повече от 30 000 жители и посетители на града, 4 елекронни табла, даващи информация за възможностите за паркиране, 25 информационни табла на автобусни спирки, 186 възрастни хора, ползващи дистанционно проследяване на биометричните им данни, 20 общински превозни средства и 25 автобуса на градския транспорт – снабдени със GPS, 4 училища с безжична връзка и 8 действащи електронни услуги.  Проектът е изключително финансиран от ЕС, а последващата поддръжка се осигурява от Община Трикала.

В последвалата дискусия, в която взе участие и почетният консул на Италия в Пловдив - г-н Гия, бе взето решение за подписването на Меморандум за стратегическо партньорство от общините - членове на Асоциация на Общини от Южен Централен Район „Хебър”, за целенасочени действия за изграждане на единна стратегия за сътрудничество и партньорство в изготвянето на общи проекти за финансиране от фондове на ЕС, свързани с масовото прилагане на ИТС – Интелигентни транспортни системи.

 

Кликнете на година от списъка, за да видите дейността за дадената година.

 

Актуално

Календар
« Nov 2019 »
m t w t f s s
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8

Анкета

Промени ли се работата на местната власт след членството на страната ни в ЕС?

Да
Не
Донякъде

Резултати

© 2005 Хебър - Асоциация на общини от южен централен район