Събота, 14 Декември 2019г.
Н А Ч А Л О
 English

Пътят на европректа
Основният документ у нас, в който са посочени приоритети за финансиране с евросредства, е Националната стратегическа референтна рамка за развитие на България до 2013 г. По нея има седем оперативни програми, което на практика са отделните сектори, към които ще се насочват парите - "Транспорт", "Околна среда", "Развитие на човешките ресурси", "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика", "Регионално развитие", "Административен капацитет" и "Техническа помощ". Заедно с това са разработени и два национални плана - за развитие на земеделието и за развитие на рибарството и аквакултурите. Те ще се финансират съответно от Европейския селскостопански фонд за развитие на селските райони и от Европейски фонд за развитие на рибарството.
За ефективното използване на средствата от ЕС е създаден координационен механизъм за управлението им. За цялостната координация на програмирането, изграждането на административни структури и наблюдение на изпълнението ще е отговорно Министерството на финансите. В най-общи линии участниците в усвояването на еврофондовете могат да бъдат разпределени на две групи - на управляващите програмите и на потенциалните бенефициенти. Управляващите органи имат за задача да разработят програмните документи и да ги договорят с Европейския съюз. Това означава да определят приоритетите в сектора и нуждата от национално съфинансиране, а след приемането на програмите от ЕК да управляват и контролират изпълнението им.

Кой може да кандидатства за финансиране
Крайните получателите на средствата - т. нар. бенефициенти, могат да са представители на местните власти, неправителствените организации, социално-икономическите партньори, както и отделни фирми. Те ще носят и отговорността за практическото изпълнение на проектите. Процедурата позволява да се кандидатства за финансиране както на проекти, така и на дейности по тяхната подготовка. От еврофондовете могат да се възползват областните и общинските власти, неправителствени организации и сдружения, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Закона за читалищата, Закона за задълженията и договорите или Закона за вероизповеданията. Бизнесът също може да участва в конкурсите, но ще се следи финансирането да не бъде използвано с цел възвращаемост, т.е. от безвъзмездните средства не трябва да се търси печалба, а само от вложеното от самите бенефициенти съфинансиране. Според условията за усвояването на грантовете при отчитането ще трябва да се доказва, че те не са изразходвани с цел печалба. Партньори по тези проектите могат да бъдат физически и юридически лица, органи на държавната или местната власт, учебни заведения и др.

Механизъм за кандидатстване
Управляващите органи ще разработят формуляри за кандидатстване и процедурни наръчници, в които ще се опишат всички дейности. Те ще съдържат информацията с какви проекти по каква програма може да се кандидатства. В определен срок ще се набират предложения в междинното звено или управляващия орган. Експертна комисия за избор на проекти ще разгледа предложенията и ще представя на управляващия орган индикативен списък. След окончателно одобрение проектът се изпълнява от бенефициентите.
Търговете ще се провеждат през целия програмен период (2007 - 2013 г.) до изчерпване на финансовия ресурс. Примерният механизъм на плащане изглежда така: след одобряване на проекта се сключва договор между бенефициента и управляващия орган, като бенефициентът е длъжен да провежда процедури по Закона за обществени поръчки за сключването на поддоговори за услуги, доставки, строителство и други дейности.
За всички извършени допустими разходи по проекта се издават съответните счетоводни документи. Междинните звена извършват проверки на изпълнението и направените разходи. Управляващият орган изпраща искане за осребряване на плащанията до сертифициращия орган. Той от своя страна изисква средствата да бъдат възстановени от Еврокомисията. ЕК изплаща средствата на управляващия орган. След представянето на финалния доклад по проекта от бенефициента се извършва окончателното плащане.
При структурните фондове плащанията се извършват само след представяне на валиден разходен документ, т.е. след като самите средства вече са изразходвани. Тъй като наличието на предварителни средства може да затрудни българските участници в проектите, държавата и частният сектор търсят начини за осигуряване на префинансиране. Това включва банкови заеми, създаване на специални фондове, кредитни програми или лизингови програми, които да подпомогнат участниците в структурните фондове.
Проектите трябва да се подготвят така, както сега се подготвят за кандидатстване за финансиране от предприсъединителните програми. В момента има изпълнителни агенции, които се занимават с управлението на различните програми, а след 2007 г. ще има т.нар. управляващи органи и междинни звена. Същите министерства, които сега осъществяват тази политика, ще продължат и в бъдеще. В Министерството на икономиката например ще се управлява програмата за конкурентоспособност, т.е. първото място, към което трябва да се обърне малкият бизнес, е Министерството на икономиката. Познавайки програмата, компаниите ще знаят и какви мерки ще се подкрепят - дали за качество, за нови технологии, или за иновации. След одобряването трябва веднага да започне изпълнението на проекта. Това е и разликата с предприсъединителните програми. Бизнесът трябва да има максимална готовност да започне проектите веднага. Ако например проектът е инвестиционен, трябва да е подготвена техническата документация, доклад за оценка за въздействие на околната среда, тръжни документи с описание на всички строителни работи, анализ на разходите и т.н. Всичко това трябва е готово и когато мониторинговият комитет одобри проекта, веднага да се пристъпи към неговото изпълнение. Досега одобряването на проекта и подписването на финансовия меморандум поставяха началото на разработката на проекта - тогава започва цялата му подготовка.
Стратегия по съфинансиране
Задължително условие ще бъде осигуряването на собствено финансиране по всеки проект. Стойността на съфинансирането трябва да е минимум 15% от помощта, предоставяна от ЕС. Изискваното от Европейската комисия национално финансиране се разпределя между държавния бюджет и собственото финансиране на участниците в проектите. Съфинансирането може да е финансово или нефинансово. Нефинансовото участие е дарение в натура, без което определена дейност от конкретния проект не може да бъде реализирана. Не е необходимо съфинансирането да бъде осигурено предварително, но трябва да има точен план за осигуряването му.

Оперативните програми

Регионално развитие
Управляващият орган е Главна дирекция "Програмиране на регионалното развитие" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Средствата за нейното изпълнение ще идват от Европейския фонд за регионално развитие.

Развитие на конкурентоспособността на българската икономика
Управляващият орган е дирекция "Предприсъединителни програми и проекти" в Министерството на икономиката и енергетиката. Тя се финансира от Европейския фонд за регионално развитие.

Развитие на човешките ресурси
Програмата се управлява от дирекция "Европейски фондове и международни програми и проекти" в Министерството на труда и социалната политика и ще бъде финансирана от Европейския социален фонд.

Околна среда
Тя е под ръководството на дирекция "Кохезионна политика за околна среда" в Министерството на околната среда и водите. Програмата ще се финансира от Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие.

Транспорт
Програмата е към Министерството на транспорта, дирекция "Координация на програми и проекти". Тя се финансира от Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие.

Административен капацитет
Тя се управлява от дирекция "Управление на проекти и програми" в Министерството на държавната администрация и административната реформа и ще бъде финансирана от Европейския социален фонд.

Техническа помощ
Тази програма се управлява от Министерството на финансите и служи за подкрепа на прилагането на структурните и Кохезионния фонд в България.

Индикативно разпределение на средствата от ЕС 2007 - 2013 г. (в млрд. евро)
Транспорт 1.6
Околна среда 1.4
Регионално развитие 1.3
Човешки ресурси около 1
Конкурентоспособност около 1
Административен капацитет 0.53


Източник: Министерството на финансите


Календар
« Dec 2019 »
m t w t f s s
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

© 2010 Хебър - Асоциация на общини от южен централен район